Ukens profilerte

Månedens kurs

Skrivekurs på Gran Canaria!

Les mer »

Ukens sp�rsmål

Hvor ofte leser du lokalavisen?

Hver dag
Noen ganger i uken
Aldri

Nyheter

Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010

 

Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010

 
Mål om likestilling mellom kjønn er lavest rangert i skolens virksomhetsplaner i 2009. Dette går fram av en kartlegging av status for arbeidet med likestilling hos grunn- og videregående skoler, kommuner og fylkeskommuner i skoleåret 2009-2010, som NIFU STEP har gjort på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.
Rapporter | Publisert: 20.08.2010   Sist endret: 20.08.2010

Kartleggingen er gjennomført i forbindelse med Kunnskapsdepartementets "Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010".

Hovedinntrykket forskerne sitter igjen med er at norske skoler ikke arbeider etter nedfelte, skriftlige målsettinger for likestilling. Det foregår i liten grad diskusjoner som nedfeller seg i definerte og klare mål for hva – eller hvor – en vil med likestilling.

Det betyr imidlertid ikke at skolene ikke synes at likestilling er viktig, snarere tas det som en selvfølge og likestilling er noe som en ikke trenger å diskutere. Både lærere og elever som ble intervjuet i fire skoler oppfatter at likestilling først og fremst er integrert i skolens undervisning ved at det inngår i pensum, og da med et historisk blikk eller et blikk på andre kulturer.

Her er sentrale konkrete funn fra kartleggingen:

  • Ved halvparten av grunnskolene mener skolens ledelse at de legger vekt på å inkludere likestilling i undervisningen, mens dette gjelder 1 av 3 videregående skoler. 
  • Økt leselyst/bedre leseferdigheter blant gutter er det enkelttiltaket som synes å ha fått størst oppmerksomhet. Av grunnskolene har 72 prosent hatt satsinger/tiltak for lesing i skoleåret 2009/2010. I videregående er tilsvarende andel 39 prosent. 
  • Realfagssatsing, spesielt blant jenter, har det vært arbeidet med ved mange videregående skoler, 48 prosent. På ungdomstrinnet er det bare 28 prosent av skolene som har satset på jenter og realfag. 
  • Bevissthet om utdanningsvalg og om muligheten for å gjøre utradisjonelle valg med hensyn til kjønnsrollemønsteret anses som viktig. 43 og 32 prosent av skoleledere i henholdsvis ungdomsskoler og videregående skoler legger vekt på dette. Svært få barneskoler er opptatt av dette. 
  • Spørsmål som ”kjønn, kropp og helse” og arbeid mot kjønnsrelatert mobbing, anses som svært viktige temaer/målsettinger i henholdsvis 43 og 63 prosent av ungdomsskolene, og 30 og 39 prosent av videregående skoler. 
  • 31 prosent av ungdomsskolene og 19 prosent av de videregående skolene har arbeidet med prosjekter/tiltak knyttet til kjønnsrelatert mobbing siste år. 
  • Satsingen blant skoleeiere på etter- og videreutdanning av lærere med sikte på å styrke likestillingsperspektivet i undervisningen er liten. Bare 10 prosent av kommunene og 5 fylker har tilbud her. 
  • Når det gjelder å benytte forskriften om særbehandling av menn ved ansettelser, er dette benyttet av en tredel av kommunene.

I Kunnskapsdepartementets ”Handlingsplan for likestilling i barnehage og grunnopplæring 2008-2010” er et av tiltakene å kartlegge status for arbeidet med likestilling i skolen. Det er denne kartleggingen som foreligger nå. Den skal gi grunnlag for tiltak og en senere evaluering av utviklingen på likestillingsområdet.

 

Källa: Udir.no

Alla nyheter

2015-01-23 - Etter- og videreutdanning
2015-01-18 - Bedre praksis for lærerstudentene
2015-01-09 - Satser på matematikk
2015-01-05 - Oppretter 1000 nye studieplasser
2014-12-20 - Norge trenger flere med høyere utdanning
2014-12-13 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2014-12-01 - Presses til utdanning av foreldre
2014-09-15 - Siste frist for omprioritering
2014-06-10 - Søknad om akkreditering av PhD i anvendt økologi - Høgskolen i Hedmark
2014-05-31 - Nye søkerkurs for høyre grads studier i juni
2014-04-27 - Flere ønsker å ta høyere utdanning
2014-04-09 - Flere unge vil bli lærere
2014-03-15 - Bedre læringsmiljø - andre delrapport
2014-02-18 - 50% avbryter ingeniør og lærerutdanning
2014-02-15 - Likestillingsarbeid i skolen 2009-2010
2014-02-12 - Heftig og begeistret - hvordan inspirere til læring i høyere utdanning?
2014-02-09 - Søknadsfrister 2011
2014-01-23 - Starter karrièren i skolen
2014-01-03 - Norge på ellevte plass i utdanning
2012-02-29 - Søknader om ph.d.-akkrediteringer
2010-11-21 - Stoltenberg markerer 100 år med NTNU
2010-11-13 - Nær halvparten fullfører ikke yrkesfaglig utdanning
2010-08-04 - Høy utdannelse lønner seg
2010-05-26 - Rekordmange vil starte privatskole
2010-05-25 - Får jobb i Nord-Norge etter endt utdanning
2010-03-11 - Eksplosjon i utenlandsstudier
2010-03-01 - Unge fanger mangler utdannelse
2010-03-01 - Utdanning forlenger livet
2010-02-01 - Desto mer utdannelse, jo mer i lønningsposen
2009-11-27 - Flåtestad skole vinner Dronning Sonjas skolepris
2009-11-11 - Benjaminprisen
2009-10-02 - Brukerundersøkingane hausten 2009
2009-08-25 - Ny rettleiar om reklame i skolen
2009-08-03 - Pandemi og skolestart
2009-07-01 - Utdanningsspeilet 2008
2009-06-09 - Landskonferansen 2009 – Framtida sitter på skolebenken
2009-05-28 - 30 prosent har levert eksamen på data i vår
2009-05-20 - Kunngjøringer om tilskudd til læremidler
2009-05-19 - Publisering av engelske betegnelser i Grep
2009-04-16 - Entreprenørskap og innovasjon
2009-04-08 - Søkere til videregående opplæring 2009-2010
2009-04-08 - Gratis videreutdanning for lærere